Jump to content
Sledge

Blokhuis beantwoordt vragen over misleidende reclame e-sigaretten (Long Read)

Recommended Posts

Datum: 17 Oktober 2019

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-reclame-van-e-sigaretten

 


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over misleidende reclame van e-sigaretten (2019Z15772).

 

1 Wat is uw reactie op het nieuwsbericht 'E-sigaretten puur natuur? Misleidende reclame maakt neutrale verpakking noodzakelijk'? 1)

1. Ik heb het artikel gelezen en vindt het zorgelijk dat producten die schadelijk zijn op een dergelijke manier worden aangeprezen.

 

2 Onderschrijft u de conclusies uit een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat sigaretten als minder schadelijk worden beschouwd wanneer deze als ‘milieuvriendelijk’ en ‘natuurlijk’ worden geframed? 2)

2. Ik kan mij voorstellen dat deze positieve termen kunnen leiden tot een onterecht positief beeld van het product. Op grond van de Tabaksproductenrichtlijn mogen verpakkingen van tabaksproducten geen enkel element of kenmerk bevatten dat de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft. De NVWA houdt hier toezicht op. Wanneer de neutrale verpakking van tabaksproducten en e-sigaretten in 2022 worden ingevoerd, is het helemaal niet meer toegestaan om termen op de verpakking te plaatsen.

 

3 Wat vindt u in het licht van bovengenoemd Amerikaans onderzoek dat vapeshop Mr Joy - in Nederland een van de grote importeurs en verkopers van e-sigaretten- in zijn online-shop reclame maakt voor e-sigaretten, vloeistoffen en bijbehorende accessoires met plaatjes die een gezonde leefstijl suggereren, reclame die op grond van de Tabaks- en rookwarenwet is verboden?

3. De NVWA houdt toezicht op het reclameverbod, ook van online verkooppunten, en treedt op als overtredingen worden geconstateerd. Daarnaast werk ik aan een pakket van maatregelen dat de aantrekkelijkheid van dampwaren verder moet terugdringen. Zo zal het met de inwerkingtreding van het uitstalverbod ook verboden worden dampwaren in online verkooppunten af te beelden.

 

4 Bent u bekend met de risico’s van e-sigaretten, zoals deze in genoemd nieuwsbericht worden vermeld? Bent u het ermee eens dat de plaatjes die een gezonde leefstijl suggereren niet alleen verboden maar ook ronduit misleidend zijn? Wat bent u van plan hiertegen te doen? 3)

4. Ik ben bekend met de risico’s van e-sigaretten, het RIVM heeft hier in 2015 onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat de e-sigaret voor een individuele gebruiker minder ongezond is dan een reguliere sigaret, maar dat het gebruik van de e-sigaret wel degelijk schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. In het plenaire debat over de maatregelen uit het preventieakkoord heb ik toegezegd opnieuw de schadelijkheid van de e-sigaret te laten onderzoeken. Ik heb het Trimbos gevraagd om een recente stand van zaken van de wetenschap te geven over onder meer de schadelijkheid van de elektronische sigaret. Dit onderzoek zal ik voor het einde van het jaar met uw Kamer delen. Daarnaast vindt er op dit moment ook onderzoek door het Trimbos en het RIVM plaats naar de berichtgeving vanuit de Verenigde Staten over een mogelijk verband tussen ernstige longklachten en het dampen van e-liquids. Klachten van de patiënten zijn zo ernstig dat ziekenhuisopname, en soms ook beademing nodig is. De onderzoeksinstituten van de Amerikaanse federale overheid onderzoeken momenteel e-liquids van patiënten met ernstige klachten. Het RIVM heeft contact met de Amerikaanse onderzoekers. De Nederlandse (long)artsen zijn alert op signalen van gevallen van ernstige gezondheidsklachten in Nederland en hebben enkele gevallen gemeld. De artsen onderzoeken momenteel het verband met e- liquids en vergelijken het klinisch beeld van de patiënten met die in de VS. Er is een netwerk ingericht dat momenteel signalen over ernstige gezondheidsklachten door e-sigaretten in Nederland verzamelt. Op deze manier kunnen signalen over klachten zoals die in de VS goed opgepikt worden. Indien er meer concrete informatie bekend is over de oorzaak van de klachten onder Amerikaanse patiënten over en of dit overeenkomt met de Nederlandse signalen zal ik uw Kamer hierover informeren. Reclame maken voor de e-sigaret is alleen binnen speciaalzaken toegestaan, en daarbuiten niet. De NVWA houdt hier toezicht op.

 

5 Wat is uw mening over het onderzoek van het Trimbos-instituut waaruit blijkt dat in 2017 méér scholieren van 12 tot en met 16 jaar wel eens een elektronische sigaret of shisha pen hebben gebruikt (28%) dan een gewone sigaret (17%) en dat onder de 16-jarigen 36% al ervaring heeft met de e-sigaret? 4)

5. Ik vind het een zeer verontrustende ontwikkeling dat zoveel jongeren een e- sigaret of sisha-pen uitproberen. Dit is de reden waarom in het Nationaal Preventieakkoord is besloten een aantal maatregelen te treffen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen, zoals onder andere de uitbreiding van het rookverbod met de e-sigaret, neutrale verpakkingen en het uitstalverbod. In het streven naar een rookvrije generatie is namelijk geen plek voor de e-sigaret.

 

6 Wat vindt u van het feit dat de door TabakNee.nl onderzochte webshop die e- sigaretten verkoopt geen systeem heeft waarmee de leeftijd van de klant gecontroleerd kan worden terwijl dit wettelijk verplicht is? Wat bent u van plan hieraan te gaan doen?

7 Klopt het volgens u dat niet alleen Mr Joy, maar meerdere online-webshops van e- sigaretten niet checken of een koper 18 jaar of ouder is, zoals tijdens het onderzoek van TabakNee.nl is gesignaleerd? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

6. en 7. Het tabaks- en rook warenbesluit, Artikel 5.6, tweede lid stelt: “Een detaillist die een tabaksproduct of aanverwant product aanbiedt voor binnenlandse verkoop op afstand hanteert een leeftijdsverificatiesysteem dat op het tijdstip van de verkoop vaststelt dat de consument de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.” Veel websites maken gebruik van een leeftijdsvraag om op de website te komen. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsverificatie is complex, omdat voor het constateren van een overtreding een testkoop uitgevoerd moet worden. De NVWA is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een testkoopmethode met 17-jarigen. Ik zal uw Kamer hier voor het einde van het einde van het jaar over informeren.

 

8 Bent u, gezien de toename in het gebruik van de e-sigaret onder jongeren en de wijze waarop de e-sigaret gepromoot wordt in aantrekkelijke verpakkingen, het eens met Stichting Rookpreventie Jeugd dat niet alleen voor gewone sigaretten, maar ook voor de e-sigaret een neutrale verpakking noodzakelijk is?

8. Ik ben het met Stichting Rookpreventie Jeugd eens dat ook voor e-sigaretten neutrale verpakkingen moeten worden ingevoerd. Daarom is in het preventieakkoord opgenomen dat in 2022 neutrale verpakkingen voor e-sigaretten worden ingevoerd.

 

9 Vindt u in dit licht het standpunt uit het Nationaal Preventieakkoord om eventueel in 2022 plain packaging voor e-sigaretten in te voeren niet veel te laat, gezien de ervaringen in de VS waar onder scholieren een ware nicotine-epidemie is uitgebroken dankzij e-sigaret Juul? 5) 6)

9. In het Nationaal Preventieakkoord is besloten een pakket aan maatregelen te treffen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen (zie ook mijn reactie op vraag 5). Ik zie op dit moment geen noodzaak om dit te vervroegen.

 

10 Wat vindt u van de constatering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat vrijwel alle e-sigaretten die Mr Joy en andere webshops verkopen lekkere, zoete smaakjes hebben die tieners kunnen verleiden om deze vorm van nicotine tot zich te nemen in het licht van de wettelijke bepalingen dat aan gewone sigaretten geen smaakstoffen mogen worden toegevoegd? 7)

10. Ik ben bekend met het onderzoek van het RIVM naar de aantrekkelijkheid van e- sigaretten. Daaruit blijkt dat smaakstoffen belangrijk zijn voor consumenten van de e-sigaret en dat de uitgebreide keuze aan smaken, met name de zoete en fruitige, bijdragen aan de aantrekkelijkheid van e-sigaretten voor jongeren. Op dit moment zijn de verschillende smaken e-liquids toegelaten, maar er is een mogelijkheid opgenomen in de Tabaksproductenrichtlijn om smaken voor de e- sigaret op nationaal niveau te verbieden. Alleen Hongarije heeft hiervan gebruik gemaakt. Zoals in het antwoord op vraag 4. is toegezegd komt het Trimbos voor het einde van dit jaar met stand van zaken van de wetenschap over e-sigaretten. De rol van de e-sigaret als mogelijk opstapproduct zal hier ook in worden meegenomen.

 

11 Is het niet opvallend dat, anders dan bij tabak, de gezondheidswaarschuwingen op e-sigaretten beperkt blijven tot “Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor nietrokers”, terwijl uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld de kans op een beroerte of hartinfarct fors toeneemt, 29% respectievelijk 25%, bij het gebruik van de e-sigaret? Bent u het met Stichting Rookpreventie Jeugd eens dat daarvoor gewaarschuwd moet worden op de verpakkingen van e-sigaretten? Zo nee, waarom niet? 8.)

11. In de Europese Tabaksproductenrichtlijn is de bovengenoemde gezondheidswaarschuwing op dit moment de enige verplichte gezondheidswaarschuwing voor de e-sigaret. Op dit moment laat ook de Europese Commissie onderzoek uitvoeren naar de schadelijkheid van de e-sigaret. Dit onderzoek zal eind 2020 worden opgeleverd. Mochten de uitkomsten leiden tot uitbreiding van de maatregelen op het gebied van de e-sigaret, dan zal dit worden meegenomen in de evaluatie van de Tabaksproductenrichtlijn die in 2021 zal plaatsvinden.

 

12 Op welke wijze denkt u in Nederland Amerikaanse toestanden rondom de e- sigaret te kunnen voorkomen, dit in het licht van de ernstige bedreiging voor de volksgezondheid die de e-sigaret kan opleveren en het feit dat uit onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de e-sigaret een stepping stone kan zijn naar het gebruik van gewone sigaretten? 9)

12. Zoals in het antwoord op vraag 5 is aangegeven nemen we verschillende maatregelen om het gebruik en de zichtbaarheid van de e-sigaret te verminderen. Daarnaast is er de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen en zijn er strenge eisen vastgelegd in de Tabaksproductenrichtlijn. Eén daarvan is de toegestane nicotinegehalte in vloeistoffen voor de e-sigaret. De toegestane hoeveelheid ligt in de VS bijna drie keer zo hoog als in de Europese Unie. Daarnaast wordt er in de Verenigde Staten veel reclame gemaakt voor de e- sigaret richting jongeren, bijvoorbeeld via sociale media. Dit is in Nederland verboden in verband met ons strikte reclameverbod voor tabaksproducten en de e-sigaret.


1) https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1787-e-sigaretten-puur-natuur-misleidende-reclame-maakt-neutraleverpakking-noodzakelijk-1787
2) https://medicalxpress.com/news/2019-08-cigarettes-pro-environment.html
3) https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1787-e-sigaretten-puur-natuur-misleidende-reclame-maakt-neutraleverpakking-noodzakelijk-1787
4) https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol-drugs-roken-scholieren
5) https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1732-overheid-treedt-niet-op-tegen-illegale-nicotinebom-juul
6) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verboden-e-sigaret-juul-gewoon-te-koop-in-de-winkel~b0779652

7) https://www.rivm.nl/nieuws/aantrekkelijkheid-e-sigaret-in-kaart-gebracht
8.) https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4715/presentation/10365. Electronic Cigarette Use is Associated With a Higher Risk of Stroke.
9) https://www.researchgate.net/publication/306017505_Is_vaping_a_gateway_to_smoking_A_review_of_the_longitudinal_studies

  • Like 2
  • Thanks 4
  • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zullen van Gerven en Blokhuis voorafgaande aan de vragen in de Kamer eerst een vrolijk onderonsje hebben gehad.

Zo van, "als jij nu dit vraagt dan antwoord ik zo". Wat zijn dat twee sneue droeftoeters zeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Sledge said:

Op dit moment zijn de verschillende smaken e-liquids toegelaten, maar er is een mogelijkheid opgenomen in de Tabaksproductenrichtlijn om smaken voor de e- sigaret op nationaal niveau te verbieden. Alleen Hongarije heeft hiervan gebruik gemaakt.

Dit deel was ontluisterend voor mij. Heb in het verleden wel eens de TPD doorgenomen, maar iets dergelijks nooit als dusdanig geïnterpreteerd. Dat Hongarije dat heeft is ook nieuw voor mij.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vraag me inderdaad af uit welke koker / met welke agenda die vragen zijn gesteld. Duidelijk is weer dat noch vraagsteller noch beantwoorder volledig op de hoogte is van de gang van zaken rond de problemen in Amerika en de oorzaak van de ' mysterieuze longziekte' . Maar verder lees ik niet zo heel veel nieuws of verontrustends in de antwoorden van Blokhuis dat niet al min of meer in de lijn der verwachting ligt. 

 

Als ik me trouwens goed herinner heeft het invoeren van plain packaging (sjieke, natuurbruine kartonnen verpakkingen zonder schreeuwerige foto's, logo's en kleuren of opdrukken) in ik meen Australie of Nieuw Zeeland geleid tot een verhoogde verkoop van sigaretten. Deels omdat het gewoon hele mooie verpakkingen zijn - het oog wil ook wat - en deels omdat ongekleurd ongeplastificeerd onbedrukt papier automatisch de suggestie wekt van gezond en natuurlijk. Kijk maar eens naar de producten die in een eenvoudige kartonnen verpakking zonder mikmak worden verkocht. Gegarandeerd verkoopsucces. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En ja, Hongarije heeft één van de strengste interpretaties van de TPD in Europa. Of liever : die hadden al zo ongeveer de strengste tabakswet waar dampen ook onder valt, en de TPD heeft daar weinig verlichting in gebracht. 

 

https://ecigintelligence.com/hungary-adopts-tpd-but-its-regime-remains-the-toughest-in-europe/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is inderdaad jammer dat er niks wordt gezegd over de thc/vitamine-E en/of zwarte markt producten in de USA.

 

Ik moet wel zeggen, als ik het zo lees lijkt het erop dat het nog wel even duurt voordat er daadwerkelijk bans op smaken oid zullen worden doorgevoerd. Uitslag onderzoek rivm komen eind volgend jaar, daar lijkt men sowieso op te willen wachten. En voordat er een nieuwe wetgeving is en doorgevoerd is zijn we ook weet een poosje verder. Er lijkt dus nog wel wat tijd te zijn voordat er daadwerkelijk wat gebeurd. Dat er wat gebeurd zal niet te voorkomen zijn, maar er is wel kans op de mogelijkheid tot 'schadebeperking'  dmv reguleringen. 

 

Iets wat net wel opkwam in mijn gedachte: zowel in de USA, maar eigenlijk overal gebruikt men de argumenten naar de beleidsmakers en in de media dat de esig er is voor mensen die willen stoppen met roken (en dat is uiteraard goed) en dat de jeugd of mensen die niet roken er ook niet aan moeten beginnen. Dit betekent echter ook dat als de regulering dermate is geregeld dat (jonge) mensen niet meer (kunnen/zullen) beginnen met roken en/of vapen, deze industrie op termijn ook zal verdwijnen naarmate de huidige rokers/dampers wegvallen. Vanuit hun oogpunt (banen, omzet, winst) zorgt de industrie met deze argumenten er wel voor dat ze actief uitstel van executie aanvragen, op de langere termijn is er dan dus geen toekomst meer voor de producten. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ach van Gerven kennen we al jaren en die is falikant tegen roken en alles wat daar op lijkt. En blijft maar drammen over die nicotine, net als Wanda.

 

En blokhuis.. ach blokhuis heeft op vlakken van gezondheid een bepaald idealistisch beeld. Niks mis mee, maar drijf er niet te ver in door en laat mensen hun eigen keuzes maken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prachtig toneelstukje waarbij ze ongetwijfeld knus samen hebben gewerkt aan de vragen en antwoorden.

Het zijn dan ook beide erg anti damp figuren en..  het zijn politici. Need i say more?

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, Ger84 said:

Dit betekent echter ook dat als de regulering dermate is geregeld dat (jonge) mensen niet meer (kunnen/zullen) beginnen met roken en/of vapen, deze industrie op termijn ook zal verdwijnen naarmate de huidige rokers/dampers wegvallen.

 

Ja, dat  betekent het in de praktijk. Het is een mooi sprokkje waar wellicht een enkele romatische progessieve waardenfascist soms een natte droom van krijgt. 

Maar net als wij, zijn ook beleidsmakers niet ZO naief. Die zijn ook eigenlijk helemaal niet concreet bezig met volksgezondheid of kinderen of een rookvrije toekomst. Die zijn gewoon bezig de wensen van de diverse lobbies in te voeren, en dat zo veel mogelijk zo dat er geen invloedrijke, machtige , grote verliezers zijn. BT en BP is altijd een een-tweetje geweest van ' maak jij ze ziek, maak ik ze gezond' . Toen de eerste niet meer te ontkennen aanwijzingen kwamen dat het voor de gezondheid beter is om NIET te roken, wellicht,  is het contract veranderd in `laat jij ze roken , laat ik ze stoppen , doen we het om en om' . Misschien niet zo hard uitgesproken, misschien niet zwart op wit, maar dat is het klimaat waarbinnen ze opereren. 

 

Niemand , echt NIEMAND wil dat alle mensen stoppen met roken. Tenminste, niemand die bij minimaal één van beiden belang heeft. De enigen die dat echt willen zijn extremistische idealisten als Clean Air Nederland, Stivoro misschien, een enkele idealistische arts met weinig realiteitszin en politiek vernuft. Die verdienen er niks aan als we roken en ook niet als we niet roken, die willen gewoon dat iedereen doet wat zij het beste voor iedereen achten. Beetje zoals Hitler eigenlijk , ook een zeer romantisch idealist en wereldverbeteraar met een wast dubieuze agenda. 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Word tijd dat ik een interview ga doen, maar dan in tegengestelde richting. Mijn hoofdredacteur, een cameraman en ik dampen alle drie. Onze voorzitter dampte, maar is gestopt omdat hij zijn persoonlijk doel had bereikt; stoppen met roken. Wij mogen tijdens de redactievergadering gewoon dampen. Niemand, veel niet-rokers, heeft er moeite mee, noch last van 👊

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/19/2019 at 11:10 AM, Sledge said:

Heb in het verleden wel eens de TPD doorgenomen, maar iets dergelijks nooit als dusdanig geïnterpreteerd.

 

Dat moet dat regeltje zijn als drie lidstaten een bepaalde soort dampwaar verbieden, kan de EU dat verbod aan alle andere lidstaten opleggen. Wij hebben dat altijd geïnterpreteerd als een regeltje om de hervulbare hardware met open architectuur te weren, want die lag toen onder vuur. Zie o.a. het onderzoek gelast door de EU dat moest bewijzen dat een druppeltje liquid morsen een gat in je hand brandt om zo de hervulbare hardware te kunnen weren. Maar geen enkele wetenschapper heeft dat kunnen bewijzen.

 

Maar dat kan dus blijkbaar ook voor smaakjes. In elk geval moet de schadelijk voor de volksgezondheid wel onomstotelijk bewezen zijn. Dus zie het Van Gerven-Blokhuis toneelstukje "het RIVM is met zulk onderzoek bezig over smaakjes en de jeugd, dus laat ons hopen dat dit ons de gewenste resultaten oplevert". De stukjes van de puzzel passen perfect in wat de TPD voorziet. Maar ik meende ergens gelezen te hebben dat het RIVM onderzoek ondertussen afgerond was en eerder positief over dampen was.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik lees of hoor overigens nergens, in welke media dan ook, een roep om een verbod op tabak. #onschuldige modus aan# vinden jullie dat niet raar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Industrie van likmevestje.Ziekenhuizen gaan failliet en de apotheken hebben meer dan 700 medicijnen niet in huis.Ze hebben geen idee wat ze eigenlijk doen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, richard-V said:

.Ze hebben geen idee wat ze eigenlijk doen.

 

Quote van het jaar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan zo 10 onderzoeken ophoesten, uitgevoerd door wetenschappers. Die onderzoeken kent Blokhuis ook. In deze onderzoeken is geen feitelijke onderbouwing te vinden voor het ontraden van het gebruik van e-sigaretten. En Blokhuis maar net doen alsof de hel is losgebroken en de jeugd massaal ten gronde wordt gericht en dampen ooooohhh slecht. Wat een gelul zeg. Maar bijna iedereen gelooft het ook nog, dankzij al die gehypte mediaberichten. Kotsmisselijk wordt ik er van. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De vraag is natuurlijk @Fender waarom Blokhuis en z'n meute onderzoeken negeren en de hysterie aanjagen.

Welk doel willen zij bereiken en, nog belangrijker, waarom dat doel moet worden nagestreefd?

Kortom: Wat is de onderliggende agenda?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Ik hou niet van roken, dus alles wat er enigszins op gelijkt moet weg": de chocolade sigaretjes van de Sint, en in 2007 was dit ook het enige argument van de WHO voor de cig-a-likes "er zit een rood lichtje op, en het lijkt net echt". En dus zoekt men als maar meer hysterisch om aan zichzelf te trachten wat zin te geven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De onderliggende agenda van Blokhuis?;De in de toekomst nog te realiseren Drs.Blokhuis fietsbrug over een of ander slootje te Zwammerdam,vernoemd naar de ooit zo beroemde staatssecretaris Blokhuis die het dampen uitbande.Ongeschikt voor de showbizz,en toch bekend worden,dan maar de politiek in zeggen ze wel eens..

Edited by richard-V

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat is wel zo attent nu je dat zo oppert, @balling want Boerenhol staat dan wél op de kaart met de slechts 100 inwoners.Ze zullen zich verguld voelen met zo´n luxe en ook nog duurzame fietsbrug.Dan moet er in Zwammerdam,1900 nog wat inwoners,maar een bescheiden sculptuurtje komen van Wanda .Die als dochterlief niet zo heftig had geprotesteerd tegen mamma´s verslaving, gewoon nog gerookt zou hebben.En misschien nu wel was gaan dampen.Dan hadden we een mede- i.p.v. tegenstander en had ik haar wel een zesbaans tunnel gegund.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...