Jump to content

Registration Terms

Forumreglementen versie 2.6.0

gepubliceerd op dampforum.nu op 04 feb 2019

 

Forumreglementen

 

Door aanmelding op dit forum conformeert u zich aan de forumreglementen en de gedragscode. Elk lid wordt geacht de inhoud van beide te kennen. Een beroep op onwetendheid is niet mogelijk. 

 

Dampforum.nu mag deze forumreglementen wijzigen. Wijzigingen worden aan de leden gecommuniceerd in een daartoe bestemd topic, waarna de wijzigingen 72 uur later van kracht worden. Elk lid wordt geadviseerd via de reguliere kanalen op het forum de reglementen regelmatig op wijzigingen na te gaan. Ieder lid dat na wijzigingen van de reglementen gebruik blijft maken van het forum, wordt geacht de gewijzigde forumreglementen te hebben onderschreven.

 

Dampforum.nu is een semi-publiek platform voor de informatie-uitwisseling over dampen (elektrisch roken) en damp-apparatuur. Het besloten deel van dit forum wordt na registratie toegankelijk, met uitzondering van enkele specifieke onderdelen. Leden dienen minimaal 18 jaar te zijn om zich te mogen registreren. Het forum wordt voor 100% gefinancierd uit donaties van particulieren.

 

Forum Beheer Team (FBT)

@wahanassatta, @Sledge, @Sub-Ωhm, @tsiis, @Tamara, @Oomkobus

Accreditatie (web)winkels: @tsiis

Technisch beheer: @Sledge

 

Leden die contact willen opnemen met één of meerdere leden van het FBT, kunnen dat doen via het direct messaging systeem van het forum, of via de rapportage-optie van het forum. 

 

1. Geldigheidsgebied 

 

1.1 Reglementen
Op dit forum gelden de Nederlandse wetgeving en dit forumreglement. Beiden zijn van toepassing op alle uitingen die op dit forum worden gedaan. Dat wil dus zeggen alle boards en topics, direct messaging en de chat. Ze zijn van toepassing op alle leden die gebruik maken van dit forum, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats.

 

1.2 Board policies

Op sommige boards van het forum gelden aanvullende of afwijkende bepalingen en reglementen. Indien dat het geval is, wordt dit duidelijk aangegeven door middel van een zogenaamd Board policy. Deze board policies prevaleren boven de forumreglementen indien ze daarmee strijdig zijn.


1.3 Strafbare feiten
Het op dit forum bespreken van of aanzetten tot misdrijven die genoemd zijn in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht kan leiden tot uitsluiting van het forum en aangifte bij de politie. 

 

2. Sancties en consequenties

 

2.1 Consequenties cumulatieve strafpunten
Indien het cumulatieve aantal ontvangen strafpunten van een lid gelijk aan of meer is dan:

  50; volgt een ban van een week.

100; volgt een ban van een maand.

150; volgt een ban van een half jaar.

200; volgt een permanente ban.

 

2.2 Vervallen cumulatieve strafpunten

Indien een lid zich aantoonbaar voor minstens een half jaar aan de gedragscode en de reglementen houdt én daartoe een verzoek indient bij het FBT, kan het FBT besluiten de opgebouwde strafpunten te verminderen of geheel kwijt te schelden. Deze beslissing wordt bij meerderheid van het FBT genomen. 

 

2.3 Bans

Onder een ban wordt verstaan: het ontnemen van de mogelijkheden van het gesanctioneerde lid, om topics te openen en te reageren op topics. Een lid dat met een tijdelijke ban is gesanctioneerd, behoudt alleen de permissie tot lezen van het forum. Een lid dat met een permanente ban is gesanctioneerd, verliest ook de permissie tot lezen en is daarmee uitgesloten van dit forum.


3. Algemene forumregels

3.1 Gedragscode

Het dampforum is in de eerste plaats een plek waar we elkaar treffen om informatie uit te wisselen over dampen en daaraan gerelateerde zaken. We realiseren ons dat we verschillende achtergronden, leeftijden en levensopvattingen hebben. We zijn respectvol naar elkaar, hanteren gangbare fatsoensnormen, respecteren elkaars privacy, tonen begrip voor elkaars fouten en vergissingen en zijn geduldig wanneer iemand iets niet direct begrijpt. We delen onze kennis op verantwoorde wijze.

 

We blijven on topic en posten geen reacties met een politieke, religieuze of maatschappelijke inhoud in topics die daar niet specifiek door het FBT voor zijn gestart. We starten topics die niet dampgerelateerd zijn alleen op het Dampersplaza board. 

 

We spreken elkaar indien nodig aan op gedrag dat niet met deze gedragscode strookt en bij ernstige overtredingen rapporteren we deze aan het Forum Beheer Team.

 

3.2 Omgangsvormen
 

Niet toegestaan is:

 • Schuttingtaal
   

Voor bovenstaande overtredingen wordt het betreffende lid gewaarschuwd en een sanctie van 10 strafpunten opgelegd. Het FBT verwijdert de betreffende berichten.
 

 • Flaming: op de man spelen en hiervoor draagvlak proberen te creëren.
 • Het bewust of opzettelijk kwetsen van mensen en groepen mensen.
 • Schelden op en beledigen van leden.

 

Voor bovenstaande overtredingen wordt het betreffende lid gewaarschuwd en een sanctie van 25 strafpunten opgelegd. Het FBT verwijdert de betreffende berichten.

3.3 Privacy
Dampforum.nu adviseert leden geen persoonlijke informatie op het forum te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.


Niet toegestaan is: 

 • Het openbaar maken van andermans telefoonnummers, email-adressen, adressen en social media profielen.
 • Het publiceren van direct messages zonder toestemming van de afzender.
 • Het lastigvallen / stalken van leden middels direct messaging, email, chat of openbare berichten.


Voor bovenstaande overtredingen wordt het betreffende lid gewaarschuwd en een sanctie van 100 strafpunten opgelegd. Het FBT verwijdert de betreffende berichten. Bij de eerste herhaling volgt een permanente ban.


3.4 Registratie 

Dampforum.nu behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of een account na registratie op te heffen, bijvoorbeeld indien sprake is van een sanctie.

 

Niet toegestaan is: 

 • Het registreren van meer dan één account, zonder overleg met en toestemming van het FBT.

 

Voor bovenstaande overtreding wordt het betreffende lid gewaarschuwd en een sanctie opgelegd van 50 strafpunten. Het FBT verwijdert de extra accounts. Indien de dubbele registratie door een nieuw lid is gedaan dat binnen 48 uur de verschillende accounts heeft geregistreerd, gaat het FBT uit van een vergissing. Het FBT attendeert het lid op de vergissing en het lid heeft de keuze welk account gehandhaafd wordt, mits deze keuze binnen 24 uur kenbaar is gemaakt aan het FBT. In het geval van een vergissing wordt geen sanctie opgelegd.

 

 • Het opnieuw registreren van een account nadat het FBT de aanvraag eerder heeft geweigerd of het account heeft opgeheven.

 

Voor bovenstaande overtreding volgt onherroepelijke, totale en permanente uitsluiting van het forum.

 

3.5 Inhoud

Leden erkennen dat Dampforum.nu niet verplicht is om actief inhoud van leden te beheren, te bewerken, te monitoren of voor plaatsing op het forum te controleren. Dampforum.nu staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de inhoud die door leden is geplaatst.

 

Niet toegestaan is:

 • Het opnieuw opstarten van topics die door een moderator zijn gesloten, zonder overleg met en toestemming van het FBT.

 

Voor bovenstaande overtreding treedt het FBT in overleg met het betreffende lid om de informeren naar de reden. In geval van een vergissing wordt deze gecorrigeerd zonder verder consequenties. In andere gevallen wordt het lid een sanctie van 10 strafpunten opgelegd.

 

 • Het plaatsen van pornografische afbeeldingen en/of video’s en links naar dergelijke publicaties.
 • Het plaatsen van topics of reacties op topics ter bevoordeling of promotie van degene die een dergelijk bericht plaatst en die niet gerelateerd zijn aan dit forum en/of het board of topic waarin de reactie is geplaatst. (spamming)

 

Voor bovenstaande overtreding wordt het betreffende lid gewaarschuwd en een sanctie van 50 strafpunten opgelegd. Het FBT verwijdert de betreffende berichten.

 

 • Het plaatsen van onwettige uitlatingen, materialen en links naar onwettige publicaties.

 

Voor bovenstaande overtredingen wordt het betreffende lid gewaarschuwd en een sanctie van 100 strafpunten opgelegd. Het FBT verwijdert de betreffende berichten. Bij de eerste herhaling volgt een permanente ban.

 

 • Het aanmaken van topics of plaatsen van berichten, aangaande nicotine concentraties hoger dan 5,0% / 50 mg/ml, in andere dan de daartoe bestemde topics.
 • Het aanmaken van topics of plaatsen van berichten, waarin gebruik van verdovende middelen wordt omschreven of aanbevolen in combinatie met damp apparatuur, in andere dan de daartoe bestemde topics. 

 

In geval van bovenstaande overtredingen verwijdert het FBT de betreffende berichten met kennisgeving aan het betreffende lid. Bij de eerste herhaling wordt een sanctie van 15 strafpunten opgelegd.

 

3.5.1 Smileys/emoticons

Het gebruik van emoticons/smileys wordt toegejuicht. Ook berichten die uit enkel smileys/emoticons bestaan en zo gebruikt worden om een emotionele toestand over te dragen, zijn toegestaan.

 

3.5.2 Afbeeldingen en video’s

Het gebruik van afbeeldingen en video’s is toegestaan. Het lid dat de afbeelding of video plaatst, draagt de verantwoordelijkheid dat die aan deze reglementen voldoen. Indien derden zich beklagen over het doorplaatsen van een afbeelding of video, zal het FBT die afbeelding of video desgevraagd verwijderen. Geplaatste afbeeldingen mogen maximaal 600pixels breed zijn. Ondersteunde bestandsformaten zijn: jpg, gif, animated gif en png. 

 

3.5.3 Auteursrechten

Het auteursrecht van een bericht ligt bij de auteur ervan. Het forum krijgt door plaatsing van het bericht automatisch publicatie- en wijzigingsrecht.

 

Bij het uitschrijven van een account blijven de vanaf dit account geplaatste berichten leesbaar op het forum, tenzij deze door het FBT worden verwijderd.

 

4. Chatbox

De chatbox is een open plein op dit forum, waar moderatie van het FBT zich beperkt tot het weren van ongewenste elementen die de chatbox misbruiken of anderen belemmeren er gebruik van te kunnen maken. Bijvoorbeeld door herhalend irritant invoegen van karakters, smileys, afbeeldingen etc, die de communicatie lam leggen. Eenieder die de chatbox betreedt, dient zich te realiseren dat dit op eigen risico is. Het FBT neemt geen klachten in behandeling ten aanzien van de uitlatingen van een lid in de chatbox. Het FBT behoudt zich wel het recht voor om op te treden indien een lid in de chatbox de artikelen 3.2, 3.3 en/of 3.4 van deze reglementen overtreedt. De chatbox heeft een technische voorziening die ervoor zorgt dat leden die langer dan een uur niet deelnemen aan de conversatie, uit de chatbox worden verwijderd.

 

5. Winkels en webshops

Winkels en webshops kunnen op dit forum een accreditatie aanvragen voor een eigen topic, teneinde daar met de forumleden te communiceren. Zonder accreditatie worden berichten van winkels en shops gezien als spam. In dat geval worden de berichten door het FBT gewijzigd of verwijderd. Bij herhaling volgen beperkende sancties en mogelijk uitsluiting van dit forum.

 

Verzoeken tot accreditatie kunnen worden ingediend via het accreditatieformulier. Meer informatie omtrent de accreditatieprocedure vindt u hier

 

Reclame en promoties zijn niet toegestaan, exploitanten worden geacht de TPD te kennen en te respecteren. Het overtreden van de TPD wordt direct en onherroepelijk gesanctioneerd met 50 strafpunten. (50 strafpunten staan gelijk aan een ban van een week, zie artikel 2.1.) Bij herhaling volgt uitsluiting van dit forum. 

 

6. Moderatie

Het FBT is een groep vrijwilligers met als voornaamste taak het leef- en leesbaar houden van dit forum. Handhaving van de regels is daar slechts een onderdeel van. Desalniettemin zal het FBT bij overtredingen optreden. 

 

Het FBT maakt onderscheid in 3 categorieën overtredingen:

 

6.1 Overtredingen van de reglementen die zijn geconstateerd door een lid van het FBT en die in die reglementen duidelijk zijn omschreven en waarvoor een moderatieprotocol en sanctie is vastgesteld.
 

Bij overtredingen van deze categorie treedt het FBT op conform reglement en legt de in het reglement vastgestelde sanctie op. Discussie of beroep is in deze gevallen niet mogelijk.

 

6.2 Overtredingen van de gedragscode die zijn geconstateerd door een lid van het FBT en die in de reglementen niet nader zijn uitgewerkt en waarvoor derhalve ook geen moderatie-protocol en sancties zijn vastgesteld.
 

Bij overtredingen van deze categorie treedt het FBT op naar eigen inzicht. Bij voorkeur zal het FBT trachten middels direct messaging of groepsberichten het betreffende lid of de betreffende leden te benaderen, teneinde het gedrag weer in overeenstemming met de gedragscode te brengen. Bij dergelijke trajecten zal naast het FBT lid dat de zaak behandelt, altijd minstens 1 FBT lid als getuige aan de direct messaging worden toegevoegd. Leden die na een dergelijk traject de gedragscode blijven schenden, zullen sancties worden opgelegd. In die gevallen bepaalt het FBT bij meerderheid van haar leden, welke sanctie gepast is. Leden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen daartegen in beroep gaan middels de beroepsprocedure.

 

6.3 Klachten en/of rapportages die door een lid aan het FBT zijn gecommuniceerd.
Bij klachten en/of rapportages die het FBT ontvangt handelt het FBT als volgt:

6.3.1 Indien de rapportage een overtreding van de reglementen betreft, treedt het FBT op conform de onder 6.1 beschreven procedure. De rapporteur wordt geïnformeerd over de genomen maatregelen.

 

6.3.2 Indien de rapportage een overtreding van de gedragscode betreft, treedt het FBT op conform de onder 6.2 beschreven procedure. De rapporteur wordt geïnformeerd over de genomen maatregelen.

 

6.3.3 Indien de rapportage volgens het FBT onterecht is, informeert het FBT de rapporteur dat de klacht niet ontvankelijk is.

 

Rapportages kunnen aan het FBT kenbaar worden gemaakt middels de knop report post die bovenaan elke post is ingebouwd. 

 

6.4 Transparantie

Omwille van de sfeer op het forum en om te voorkomen dat leden beschadigd worden, zullen procedures zoals beschreven bij 6.2, zoveel mogelijk achter gesloten deuren plaatsvinden. 

 

Indien een lid een sanctie is opgelegd, die direct of door optelling van strafpunten tot een tijdelijke of permanente ban van het betreffende lid leidt, communiceert het FBT dit aan de leden middels het daartoe bestemde topic. 

 

6.5 Verzwarende of verzachtende omstandigheden

Sancties zijn per overtreding vastgesteld. Invididuele FBT-leden kunnen niet van deze vastgestelde strafmaat afwijken. Echter kan het FBT na de sanctionering besluiten dat de strafmaat hoger of lager dient te zijn. Beslissingen over het wijzigen van de strafmaat in individuele gevallen, worden bij meerderheid van het FBT genomen.

 

6.6 Freeze
In gevallen wanneer het FBT van mening is dat een situatie een onmiddellijke halt moet worden toegeroepen ten behoeve van het algemene belang, kan het FBT zich beroepen op bedenktijd. Dit houdt in dat het topic gesloten en/of verborgen wordt en betrokkenen per direct de mogelijkheid tot posten wordt ontnomen voor een duur van maximaal 72 uur. FBT zal deze periode gebruiken om intern beraad te plegen. De uiteindelijke duur van de bedenktijd zal in mindering worden gebracht op de eventueel voortvloeiende sanctie

 

7. Beroepsprocedure

Indien een lid een sanctie is opgelegd en hij/zij die niet terecht vindt of indien een lid een klacht heeft ingediend die niet ontvankelijk is verklaard, kan een beroepsprocedure worden gestart. Het is niet mogelijk een beroepsprocedure te starten voor overtredingen van de reglementen zoals beschreven onder 6.1, noch is het mogelijk de procedure te starten indien het cumulatieve aantal strafpunten tot een ban heeft geleid. Het FBT kan, in het geval zij niet zelfstandig tot een oordeel kan komen, besluiten een beroepsprocedure op te starten om via deze weg de leden te consulteren.

 

De beroepsprocedure is als volgt:

 

7.1 Indien een lid een beroepsprocedure wenst te starten dient dit via direct messaging aan tenminste twee FBT leden te worden medegedeeld.

 

7.2 Het FBT zal de beroepsprocedure openen door de achtergrond te schetsen in een poll-topic. Daarnaast zal het FBT een topic openen waarin leden over de zaak van gedachten kunnen wisselen.

 

7.3 Het lid dat de beroepsprocedure aanvraagt, de eiser, wordt de gelegenheid gegeven zijn pleidooi in 1 post te plaatsen in het poll-topic. Daartoe wordt maximaal 72 uur voorbereiding toegestaan. Gedurende deze periode blijven eventueel aan de eiser opgelegde sancties van kracht. Indien deze sancties de mogelijkheid belemmeren om een pleidooi te kunnen posten zal het FBT daarin faciliteren.

 

7.4 De eiser heeft de mogelijkheid één lid te vragen uit zijn/haar naam te spreken. 

 

7.5 Het FBT zal uiterlijk na 72 uur een inhoudelijke reactie op het pleidooi van de eiser posten.

 

7.6 Het topic blijft open ter stemming voor een periode van één week. Leden kunnen gedurende die periode middels een poll hun stem duidelijk maken.


7.7 Indien de eiser meer stemmen ontvangt dan het FBT, wordt de sanctie teruggedraaid.

 

7.8 Stemmen mogen niet geronseld worden via de mogelijkheden die daartoe bestaan binnen het forum. Overtreden van deze regel leidt tot onmiddellijke nietigverklaring van het beroep. Verder beroep is in dat geval niet mogelijk.

 

7.9 Voorafgaande en tijdens de beroepsprocedure is discussie over de betreffende zaak nergens op het forum toegestaan, met uitzondering van het daartoe door het FBT geopende topic. 

 

7.10 Het is de eiser en het lid dat uit zijn/haar naam spreekt, niet toegestaan aan de discussie in het topic deel te nemen. Ook het FBT zal zich onthouden van deelname aan deze discussie. 

 

8. Sluiten van topics

 

Topics worden in de volgende gevallen gesloten:

 

 • Indien een topic in strijd is met de reglementen.
 • Indien het FBT constateert dat meerdere leden herhaaldelijk de gedragscode overtreden in het betreffende topic.
 • Indien een lid dat een advertentie heeft geplaatst in het ‘te koop’, ‘te ruil’ of ‘veiling’ topic hierom vraagt.
 • Indien een topic dubbel is. Indien mogelijk worden reacties in dat topic naar het eerste topic verplaatst.
 • Indien een topic achterhaald is. Bijvoorbeeld door technologische vooruitgang, een verlopen termijn of nieuwe wetgeving.

 

Topics worden niet gesloten omdat ze een langere periode niet actief zijn. In dat geval worden ze eventueel naar het archief verplaatst maar blijven ze open. Indien een gearchiveerd topic weer actief wordt, verplaatst het FBT het naar een toepasselijk board.

 

Leden kunnen het FBT middels direct messaging verzoeken een topic weer te ontsluiten. Indien daarvoor goede argumenten worden aangebracht zal het FBT een dergelijk verzoek inwilligen.

 

9. Privacy- en cookiebeleid

 

9.1 Privacybeleid

Dampforum.nu respecteert de privacy van haar leden en bezoekers. Dampforum.nu verzamelt en beheert zo min mogelijk persoonsgegevens en uitsluitend wanneer deze vrijwillig aan ons zijn verstrekt. Deze site kan gebruikt worden zonder persoonsgegevens te verstrekken. Er is echter ook de mogelijkheid om een account te maken. In dat geval registreren we minimaal je e-mailadres en een nickname. Je profiel mag naar wens, dit is geen verplichting, uitgebreid worden met eventueel een avatar, persoonlijke tekst en/of verwijzingen naar andere sociale accounts. Dampforum.nu adviseert in Lid 3.3 om terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke informatie.

 

Dampforum.nu draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt hebt. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dampforum.nu wordt gehost op servers van TransIP. Zodoende kan het zijn dat technici van TransIP in uitzonderlijke gevallen tijdelijk toegang hebben tot ingevoerde persoonsgegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden voor zover hier geen wettelijke verplichting voor is.

 

9.2 Doeleinden van de gegevensverwerking

De in Lid 9.1 genoemde persoonsgegevens worden slechts door ons verwerkt wanneer je een account aanmaakt. Een dampforum.nu account stelt je in staat reacties te plaatsen op deze website.

 

9.3 Bezoekersgegevens

Dampforum.nu houdt algemene bezoekersgegevens bij op basis van haar eigen log files. De informatie in de log files omvat e-mailadres, IP-adres(sen), browser, het tijdstip van bezoek en welke pagina’s je bezocht hebt. Het doel hiervan is slechts het correct functioneren van de forum software en beveiliging tegen inbreuk op het platform, zoals gesteld in Artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Naast het correct functioneren van dampforum.nu worden deze gegevens gebruikt voor globale overzichten, zoals voor eenieder inzichtelijk op de voorpagina, zoals aantal posts, aantal registraties en aantal gebruikers online. Deze gegevens worden geenszins gebruikt voor verdere of individuele analyse van bezoekers of gebruikers.

 

9.4 Cookies

Dampforum.nu maakt alleen gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven, welke berichten je al hebt gelezen of wat je favoriete smileys zijn. Dampforum.nu maakt in het geheel geen gebruik van enige vorm van externe tracking  (bijvoorbeeld Google Analytics), marketing en advertentie cookies.

 

9.5 E-mail notificaties

De forum software van dampforum.nu biedt uitgebreide mogelijkheden tot het ontvangen van e-mail notificaties. Deze kunnen geheel naar wens worden ingesteld of zelfs volledig worden uitgezet binnen de account settings.

 

9.6 Beveiliging

Dampforum.nu neemt de bescherming van je gegevens serieus en daarom zijn passende technische en organisatorische maatregelen in acht genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

9.7 Bewaartermijn

Dampforum.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is dan voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

9.8 Gegevens inzien en corrigeren

Wanneer je een account op onze site hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien. Hiertoe ontvangen wij graag een digitaal verzoek in tweevoud, teneinde de authenticatie van het verzoek vast te kunnen stellen. Het verzoek dient ontvangen te worden per e-mail, gericht aan info@dampforum.nu, verzonden van het bij aanmelding geregistreerde e-mail adres behorende bij het account in kwestie. Een kopie van het verzoek dient, binnen afzienbare tijd, ingediend te worden middels een DM gericht aan één of meerdere leden van het Forum Beheer Team (FBT). Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je in de lopende communicatie verzoeken de gegevens te wijzigen.

 

9.9 Gegevens verwijdering

Wanneer je jouw gegevens niet langer wilt laten verwerken en je account bij dampforum.nu wilt ontbinden kun je ons verzoeken je gegevens te anonimiseren in lijn met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verzoek dient te worden ingediend middels een DM gericht aan één of meerdere leden van het Forum Beheer Team (FBT). Na ontvangstbevestiging wordt een cool-down periode van 24 uur in acht genomen.

 

 

×
×
 • Create New...